Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

POMOCNA DŁOŃ

Od kwietnia 2014 r. realizujemy na terenie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT projekt "POMOCNA DŁOŃ - wsparcie dla osób zwalnianych z zakładów karnych lub aresztów śledczych" w ramach  zadania publicznego  „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” powierzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Projekt skierowany jest do osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością opuszczających areszt śledczy lub zakład karny, w okresie do 6 miesięcy od ich opuszczenia.

 

W ramach projektu realizowane są dwa pakiety:

 

Podstawowy Pakiet Wsparcia, który skierowany jest do osób nie wymagających detoksykacji od alkoholu oraz udziału w terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Rozszerzony Pakiet Wsparcia, który przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

Uczestnikom projektu oferujemy wsparcie asystentów oraz psychologa, którzy będą dla uczestników projektu prowadzili treningi z gospodarowania budżetem, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, autoprezentacji, aplikowania o pracę, aktywnych form poszukiwania pracy. Asystenci będą wspierali beneficjentów w uzyskaniu niezbędnych dokumentów np. dowodu osobistego, duplikatów świadectw, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli będzie taka konieczność orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Będą również realizowali pracę socjalną, w tym pomagali w wystąpieniu o lokal socjalny, jak również w odzyskaniu utraconych lub zawieszonych świadczeń.

Beneficjenci objęci ww. projektem w czasie jego realizacji zamieszkają w naszej placówce Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT, gdzie będą realizowali indywidualny plan i harmonogram działań oraz będą mieli zapewniony pobyt wraz z wyżywieniem.  

 


Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, która dostępna jest pod adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym/ 

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas