Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

MONAR

Misja i cele

Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w świecie. MONAR lansuje życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka.


Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję stwarzając warunki do godnego życia osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych, uchodźcom politycznym i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Główne cele

 • ochrona i promocja zdrowia;
 • prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;
 • upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • upowszechnianie i ochrona praw dziecka, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, a także krajoznawstwa, kultury oraz ochrona dóbr tradycji;
 • promocja kultury fizycznej i sportu;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • podejmowanie inicjatyw służących integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu

 

Stowarzyszenie MONAR działa na terenie całej Polski. W 2013 r. prowadziło 35 poradni profilaktyki i terapii uzależnień, 30 ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz 44 stacjonarne placówki dla osób bezdomnych i 3 noclegownie. 

Monarowskie poradnie udzieliły w ciągu 2013 r. przeszło 95,4 tys. porad, w ponad 60 proc. przypadków korzystały z nich osoby uzależnione – pozostałe dotyczyły osób nieuzależnionych. W poradniach prowadzone były także programy redukcji szkód, w tym stacjonarna i uliczna wymiana igieł i strzykawek służąca ograniczeniu rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą iniekcyjną. Pracownicy poradni zebrali łącznie 95 tys. igieł i strzykawek, a rozdali ich ponad 112 tys. Poza poradniami szeroką ofertą pomocy dla osób uzależnionych dysponowały stacjonarne ośrodki leczenia uzależnień. W 2013 r. leczyło się w nich 3 740 osób.

Oprócz osób uzależnionych istotną grupą odbiorców działań Stowarzyszenia MONAR są osoby bezdomne. W 2013 r. placówki Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MONAR-MARKOT dysponowały liczbą ponad 3,1 tys. miejsc (z czego 2 684 dostępne było przez cały rok, a 489 utworzono dodatkowo w okresie zimowym). Z ich wsparcia skorzystały 6 124 osoby; zdecydowaną większość z nich (4 704 os.) stanowili mężczyźni. 

Wciąż zyskującym na znaczeniu elementem monarowskiego systemu pomocy jest postrehabilitacja, stanowiąca swoisty pomost pomiędzy procesami terapii osób uzależnionych, czy też readaptacji osób bezdomnych, a ich powrotem do samodzielnego życia w społeczeństwie. W 2013 r. Stowarzyszenie prowadziło 8 hosteli, w których mieszkały 323 osoby.

 
Więcej informacji o Stowarzyszeniu MONAR znajdziesz klikając w link http://monar.org

 

 

 

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas