Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Trzeźwość drogą do samodzielności

W Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT realizujemy projekt pn. "Trzeźwość drogą do samodzielności" współfinansowany przez m. st. Warszawa.

W zadaniu przyjęto do realizacji dwa główne cele: 

1. Poprawa funkcjonowania osób bezdomnych, u których występują problemy wynikające z uzależnienia poprzez  nabycie lub podniesienie umiejętności samodzielnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

2. Wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

W ramach realizacji ww. celów osoby korzystające z projektu nabędą lub podniosą umiejętności samodzielnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów, dzięki czemu nabędą zdolności do podejmowania zachowań konstruktywnych i do unikania zachowań ryzykownych prowadzących do ponownego przyjęcia substancji psychoaktywnej. Realizacja założonych celów przyczyni się również do podejmowania przez beneficjentów aktywności społecznej, co doprowadzi do poprawy sytuacji życiowej i bytowej, a w konsekwencji przyczyni się do uzyskania samodzielności życiowej i będzie krokiem do wyjścia z bezdomności.

Projektem zostaną objęte osoby bezdomne uzależnione od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu nadużywające lub używające alkoholu szkodliwie, a także osoby bezdomne uzależnione od alkoholu będące w procesie leczenia odwykowego lub po jego ukończeniu; z deficytami w zakresie umiejętności psychospołecznych i osobistych, korzystające z pomocy schronisk działających w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44a.

Do osiągnięcia celów zostaną wykorzystane poniższe formy:

1. Poradnictwo psychologiczne

2. Zajęcia psychoedukacyjne i autodiagnostyczne oraz zajęcia warsztatowo-treningowe ukierunkowane na wzmocnienie samokontroli, podejmowanie zachowań konstruktywnych i unikanie zachowań ryzykownych, a także kształtowanie umiejętności psychospołecznych i osobistych,

3. Grupy wsparcia o charakterze podtrzymującym.

Rekrutacja do projektu przeprowadzana jest przez psychologa podczas indywidualnego spotkania na podstawie  wywiadu lub na podstawie dokumentu potwierdzającego uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas