Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schronisko jest koedukacyjne, dysponuje 35 miejscami i jest przeznaczone dla osób młodych od 18 do 30 roku życia, często z problemem alkoholowym lub narkotykowym, które z bardzo różnych powodów znalazły się w sytuacji kryzysu, a przez to są zagrożone bezdomnością lub już doświadczają bezdomności. Schronisko pełni funkcje miejsca wczesnej opieki specjalistycznej, gdzie nacisk jest kładziony na wzbudzenie i utrzymanie motywacji do pracy nad sobą, edukacje w zakresie uzależnień i towarzyszących im chorób. Zadaniem kadry jest wczesne rozpoznanie i zdiagnozowanie problemów podopiecznych i opracowanie odpowiednich dla nich programów wychodzenia z bezdomności oraz późniejsze wspieranie podopiecznych w czasie ich realizacji. Program korekcyjny oparty jest na założeniach społeczności terapeutycznej. Proces wychodzenia z bezdomności odbywa się poprzez udział mieszkańców w następujących aktywnościach:

 

  • Udział w wybranych szkoleniach i kursach zawodowych organizowanych przez Stowarzyszenie MONAR i inne podmioty, ewentualnie podjęcie nauki szkolnej.
  • Udział w proponowanych zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych, sportowych rekreacyjnych, również poza placówką.
  • Udział odbiorców programu w codziennych spotkaniach społeczności.
  • Podejmowanie funkcji w zarządzaniu i współodpowiedzialności za codzienne funkcjonowanie schroniska.
  • Udział w działaniach i pracach na rzecz schroniska i jego mieszkańców, a następnie podjęcie pracy na zewnątrz placówki.
  • Podjęcie leczenia odwykowego w systemie ambulatoryjnym - oddziały dzienne, poradnie lub innego leczenia specjalistycznego, jeżeli jest to konieczne.
  • Praca indywidualna z wychowawcą prowadzącym, pracownikiem socjalnym i innymi pracownikami dotycząca tworzenia oraz realizowania programów wychodzenia z bezdomności, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, nabywania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, itp.

 

Osoby przebywające na schronisku mają zapewniony całodzienny pobyt z wyżywieniem - trzy posiłki dziennie. Na schronisko przyjmowane są osoby trzeźwe i nie wymagające hospitalizacji.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas